امروز سه شنبه 31 فروردین ساعت 09:15 Today : 20th April 2021

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

کاسپیــن سیــر گیتـــی

56114363 -021 Email : info@caspianseir.com

پرسشنامه استخدام

در صورت تمایل به همکاری، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایید. بدیهی است که در صورت نیاز به استخدام از طریق اطلاعات تماس اعلامی از شما دعوت به عمل خواهد آمد.

مشخصات شخصي كه بتوان در مواقع ضروري تماس گرفت

نام ونام خانوادگي نسبت شماره تماس آدرس

دوره هاي تخصصي كه در رابطه تيكت طي كرده ايد با ذكر تاريخ

HOMAC ADVANCE INTERMIDAT BASIC1.2

آشنايي بازبانهاي خارجي

خواندن نوشتن مكالمه
عالی خوب متوسط عالی خوب متوسط عالی خوب متوسط
انگلیسی
فرانسه
آلماني

با توجه به اينكه يكي از شرايط اشتغال در اين موسسه سپردن تضمين مالي است .

آيا قادر به سپردن تضمين مالي بصورت چك يا سفته هستيد؟ بله خیر

سوابق خدمت : لطفاً سوابق خدمتي خودتان را در 3 سال گذشته به شرح ذيل بنويسيد .

نام موسسه يا محل خدمت سمت از تاريخ تا تاريخ علت قطع همكاري

هرگونه تخصص يا دوره ديگري غير از امور مربوط به Tikciting داريد به طور مختصر بيان كنيد

سوابق خدمت : لطفاً سوابق خدمتي خودتان را در 3 سال گذشته به شرح ذيل بنويسيد .

نام موسسه يا محل خدمت سمت از تاريخ تا تاريخ علت قطع همكاري

هرگونه تخصص يا دوره ديگري غير از امور مربوط به Tikciting داريد به طور مختصر بيان كنيد

لطفاً نام دو نفر راكه حداقل پنج سال با شما آشنايي داشته باشند را ذكر نماييد .

نام و نام خانوادگي شغل يا حرفه نوع آشنايي مدت آشنايي آدرس كامل و شماره تماس